یانون

گاه‌نوشته‌های یا.نون

یانون

گاه‌نوشته‌های یا.نون

۱ مطلب در دی ۱۳۹۰ ثبت شده است

قسمت بود؛ همه‌اش قسمت بود و در این قسمت انگار کم‌تر از هر کسی من نقش داشتم. 

بار سفر نبسته‌ام. باری هم ندارم. یعنی دیگر بیش از این باری ندارم.
عازم زیارت اربعین حسین بن علی (علیهما صلوات الله) هستم.
خیلی به این سفر دل‌بسته ام. واقعا ممکن است آرزوی آدم را بدهند. 

چه باک که امر به دست کریم است....

حلالم کنید.